Εντοπισμός διεύθυνσης στο χάρτη

Επαναφορά χάρτη στην αρχική κατάσταση

Booking.com

Οδηγίες χρήσης

  • Εισάγετε την επιθυμητή διεύθυνση και μετά πατήστε "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ" για να λάβετε το σημείο της διεύθυνσης πάνω στο χάρτη
  • Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε κλικ στο σημείο του χάρτη που επιθυμείτε και να βρείτε την αντίστοιχη διεύθυνση
  • Και στις δύο περιπτώσεις, βλέπετε και τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου (γεωγραφικό πλάτος και μήκος)
  • Πατώντας το κουμπί "Επαναφορά χάρτη στην αρχική κατάσταση" επανέρχεστε στην αρχική εικόνα του χάρτη (Ελλάδα), σβήνοντας παράλληλα το σημείο στο χάρτη και τη διεύθυνση


Execute new: 20668,93 secs, Execute (db): secs